Oğlan adları
Sual: Qiymətli adlardan bəzilərini və mənalarını bildirərsiniz?
CAVAB
Haqlı olaraq uşağına qoyacaq adın mənasını öyrənmək istəyənlər olur, adların mənasını soruşurlar. Biz burada daha çox maraq edilən adları bildiririk.
Abidin: İbadət edənlər qulluk edənlər.
Adnan: Üstün insan.
Affan: Çirkin şeylərdən qaçınan, iffətli, namuslu.
Agah: Bilgili, bəsirətli, xəbərdar, oyanıq.
Ahi:Yoldaş, dost, comərd, igid.
Əhməd: Çox təriflənmiş, bəyənilmiş.
Əlican: Cana yaxın, qanı isti, candan.
Əlişan: Şan və şərəfi uca olan.
Əlişir: Aslan Əli.
Alpaslan: Qorxusuz, igid, güclü, qüvvətli.
Alpər: Cəsur əsgər, igid əsgər.
Alpərən:Həm din adamı həm komandir olan igid.
Altəmur: Dəmirin qorlaşmış qırmızı halı.
Amir: Abadlıq edən.
Ammar: Bir yeri baxımlı hala gətirən.
Aşkın: Aşmış, irəli, üstün, seçkin.
Ata: Ata, baba, qoca, təcrübəli, bilgili.
Atalay: Tanınmış, məşhur.
Ataullah: Allahın hədiyyəsi, ehsanı, lütfü.
Avşar: İşi dərhal edən.
Aykan: Qanı parlaq və canlı.
Aykut: Hədiyyə, mükafat.
Aytəkin:Ay kimi tək və yeganə olan, çox qiymətli.
Ayvaz: Ər, eş.
Babacan: Cana yaxın, etibarlı, anlayışlı.
Baha: Dəyər, qiymət, zəriflik, üstünlük.
Bahadır: İgid, cəsur, qəhrəman.
Battal:Qəhrəman, cəsur, çox böyük.
Batu: Güclü, qüdrətli.
Bədir: Bütöv ay. Ayın on dördü kimi gözəl.
Bəhcəd: Sevinc, gülər üzlü, şirin.
Bəhlül: Çox gülən, xeyr sahibi, comərd.
Bəhnan: Yaxşı xasiyyətli, gülər üzlü, hər kəs tərəfindən sevilən.
Bəhram: Mərih ulduzu.
Bəhzat: Soyu gözəl, doğuşdan zadəgan.
Bəkir: İlk uşaq. Gənc, təzə.
Bəktaş: Eyni yaş, eş.
Bəra: Fəzilət, üstünlük sahibi.
Berkan: Şakıyan, parıldayan.
Bərkin: Güclü, möhkəm.
Bəşər: İnsan.
Bəşir: Müjdələyən. Gülər üzlü.
Bilal:Su.
Bilgəxan: Dərin bilgi sahibi xaqan.
Bişr: Gülər üzlü.
Buğra:Kişi dəvə, hindi, aslan.
Burak:Peyğəmbər əfəndimizin Miracda mindiyi at.
Burhan: Dəlil, möhkəm dəlil, haqqı batildən ayıran.
Bülənt: Yüksək, uca, uzun.
Cəfər: Çay, dərə, kiçik axar su.
Cabir:Cəbr edən, məcbur edən, qalib gələn.
Can: Ruh. Əziz, sevgili. Könül.
Candar: Silahlı əsgər.
Canər: Can dostu.
Canib: Yan, tərəf, istiqamət.
Carullah: Allaha yaxın olan, Allah dostu.
Cəlal: Əzəmət, şərəf, kamal və ikram sahibi.
Çələbi: Əfəndi, mədəni  və incə insan.
Cem: Hökmdar, şah.
Camal: Üz gözəlliyi.
Cəmaləddin: Dinin gözəli, dinin camalı.
Camalı: Üzü gözəl olan, gözəllik sahibi.
Cənab: Böyük, şərəfli.
Cengiz: Sərt və əsəbi xasiyyətli, könülü yumşamaz.
Cərrah: Əməliyyat edən, operator.
Cəvat: Çox comərd, əliaçıq,  çox ehsan edən.
Cəvdət: Gözəl, qüsursuz, comərd, yetkin.
Cövhəri: Cövhər sahibi.
Cəzmi: Əzmli, qərarlı.
Cihad: Din uğrunda düşmənlə və nəfsi ilə döyüşən.
Cihangir: Dünyanın böyük bir qismini ələ keçirən.
Civan: Gənc, təzə, cavan.
Cihanşah: Dünyanın padşahı.
Cübəyr: Kiçik qəhrəman, kimik igid.
Cüneyt: Kiçik əsgər, əsgərcik.
Dahi: Üstün zəkalı, son dərəcə zəki, anlayışlı.
Dai: Dua edən, duacı, haqq dinə çağıran.
Dana:Çox bilən, bilgili.
Daniş: Bilgi, bilmə, idrak, elm.
Danişmənd: Bilgili, alim.
Davər: Doğru və insaflı olan, ədalətli hökmdar.
Dərviş:Allah üçün alçaq könüllüyü qəbul edən.
Dilhan: İçdən, könüldən söyləyən.
Dilavər: İgid, ürəkli, kişi.
Doğan: Qoçaq və igid.
Dülgər:  Dülgər.
Ecəxan: Xanların başı.
Ecməl: Ən gözəl, ən yaraşıqlı.
Ecvət:Ən comərd, varını yoğunu paylayan. Ən yaxşı olan.
Ede: Ata, böyük qardaş.
Ədhəm: Qara donlu, yağız at.
Əfə:Qərb anadolu igidi. 
Efkən: Atıcı, dağıdıcı.
Eflah: Tamamilə xilas olan, ən çox talehe qovuşan.
Əkməl: Ən yetkin, mükəmməl.
Əkrəm: Çox comərd, xeyirxah, kərəmi lütfü çox olan.
Əlvan: Rəngli, rəng rəng.
Emcəd:Çox şərəfli və şərəf sahibi.
Əmr: Bir qövmün, şəhərin başı, rəisi.
Emre: Aşıq, dost, böyük qardaş. Bəylərbəyi.
Ənəs: İnsan.
Engin: Ucsuz-bucaqsız dəniz.
Enver: Çox nurlu, çox işıqlı, çox parlaq, çox gözəl.
Ərcümənd: Möhtərəm, şərəfli, etibarlı.
Ərdəm: Fəzilət.
Ərgün: Sərt başlı, oynaq və sürətli gedən at.
Ərhan: İgid hakan.
Ərkam: Rəqəmlər, adlar.
Ərkan: Əsaslar, dirəklər, rəislər.
Ərkin: Müstəqil hərəkət edən.
Ərman: Arzusu, istəyi olan.
Ərol:Sözündə duran ər.
Ərtoğrul: Təmiz ürəkli, doğru insan.
Esat: Çox uğurlu və xoşbəxt.
Əsəd:Aslan, ürəkli, cəsur.
Əsvəd: Qara, əsmər.
Əşrəf:Ən çox şərəfli, etibarı ən çox yüksək olan.
Ətəm: Qüsursuz, nöqsansız.
Evran: Bəxt, böyük ilan.
Əymən: Daha uğurlu, çox talehli, xeyirli. Sağ tərəfdəki.
Eyüb: Tövbə edən, xətalarına peşman olan.
Əzraq: Mavi, göy rəngli. Su kimi saf və təmiz olan. 
Fəzli: Yaxşılıq, fəzilət, ərdəm, lütf.
Fəxrəddin: Dinin böyüyü, dində təriflənməyə layiq.
Falih: İstəyinə qovuşan, bacaran. Cütçü.
Faris: İgid, mərd, minici, at yetişdiricisi.
Faruq: Haqq ilə batili ayıran.
Fasih: Gözəl, düzgün və açıq danışan.
Fatih: Fəth edən, zəbt edən, aşan.
Fatin: Zəki, anlayışlı.
Faysal:Qəti hökm verən. Kəskin qılınc.
Fəzlullah: Allahu təalanın lütfü. Üstün və qiymətli.
Fəda: Qurban olma, nəzərdən çıxarma.
Fədai: Canını əsirgəməyən, can verməyə hazır.
Fəramuz: Şanlı, şərəfli, şöhrət qazanmış.
Fəramuş: Xatirdən çıxan, unudulan.
Fərhan: Sevincli, şən, fərahlı, məmnun.
Fərhat:Sevinc, nəşə sahibi.
Fəridüddin: Dinin ən üstünü.
Fəridun: Tək, əşi və bənzəri olmayan, qiymətli cövhər.
Fərman: Əmr.Padşahların tərəfindən verilən əmr.
Ferruh: Uğurlu, mübarək, üzü nurlu, aydın.
Fəttah: Fəth edən, hər cür müşkülləri asanlaşdıran.
Feyyaz: Feyz, bərəkət və bolluq verən.
Feyzullah: Allahu təalanın feyzi.
Fuat: Qəlb, könül.
Furqan: Yaxşı ilə pis, doğru ilə səhv arasındakı fərqi göstərən.
Füzuli: Çox, mənasız, yersiz.
Qazanfər: İgid, aslan kimi cəsur.
Qazi: Hərbdən sağ qayıtan.
Gövhəri: Brilyant kimi təmiz insan.
Gıyas: Kömək edən.
Giray:Krım xanı.
Gürbüz: Toplu, güclü dinc kişi.
Habbab: Sevən, sevgili, dost.
Habil: Yumşaq və təmiz xasiyyətli.
Hacib: Qapıcı, qapıcı başı.
Hafi: Gülər üzlü, çox ikramcı, gizli.
Hafid: Nəvə.
Xaqan: Türk hökmdarı.
Hakəm: Hökm verən.
Haki: Hekayə edən, izah edən.
Haqqı:Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
Haldun: Davamlı yaşlanıb qocalamayan.
Xəlifə: Birinin yerinə keçən.
Xəlil: Dost, sevgili, səmimi dost, içdən yoldaş.
Xaluq:Yaxşı və gözəl xasiyyətli, dolanışıq əhli, İslama yaraşar.
Həmdullah: Allahu təalaya həmd edən.
Hammad: Çox həmd edən, çox dua edən.
Həmzə: Aslan, heybətli, əzəmətli.
Xan: Xaqan və ya xaqana bağlı hökmdar.
Hənəfi: İstiqamət üzrə olan.
Hani: Yumşaqlıq və təmkin sahibi.
Həsən: Gözəl, yaxşı, xoş.
Hasəki: Hökmdarların xidmətlərinə təsis edilən şəxs.
Hasibi: Comərd, yaxşılıq edən.
Hasin: Qüvvətli, möhkəm, müfahizə edən.
Xatəm: Möhür, üstü möhürlü üzük, ən son.
Xəttab: Çox gözəl danışan və nəsihət edən.
Hatib: Xitab edən, gözəl söz söyləyən.
Xəyali: Xəyal edən.
Heydər: Aslan, cəsur, igid, qəhrəman.
Heyrani: Heyran olan.
 Hayrəddin: Dində xeyirli kimsə, dinin xeyirlisi.
Haşim: Əzən, parçalayan. Hörmət və ikram edən.
Haşmət: Heybət və ehtişam sahibi. Təvazö göstərən.
Həzim: Ehtiyatlı, bəsirətli, gözü açıq, həzmli.
Xıdır: Yaşıl.
Xicabi: Xəcalətli, utancaq, həyalı, ədəbli, tərbiyəli, iffətli.
Xilmi: Yumşaq xasiyyətli, səbirli, təmkinli, sakit.
Ximmət: Lütf edən, səy edən.
Xişam: Həya edən, utanan.
Xud:Böyük, çox hörmət edən.
Xulusi:Xalis, saf, səmimi, candan, içi təmiz.
Hurşid: Günəş.
Huzeyfə: Kiçik səhəngci,  səhəngci şagirdi.
Hüccət: Sənəd, vəsiqə, dəlil.
Xüdavəndigar: Hökmdar, sultan, əmr, hakim.
Xüdayi: Xüdanın qulu.
Xümayun: Mübarək, xoşbəxt, padşaha olan.
Xüsaməddin: Dinin iti qılıncı.
Hüseyn: Kiçik gözəl.
Xosrov: Padşah, hökmdar, sultan.
Ehsan: Haqqından çoxunu verən.
İhvan: Sadiq, səmimi, candan dost.
İkrimə: Kərəm sahibi, comərd.
İlhami: İlham sahibi.
İlkər: İlk kişi uşaq.
İmadəddin: Din dirəyi, dövləti ayaqda tutan.
Imam: Nümunə, rəhbər, öndər, başçı.
Inayətullah: Allahın lütfü, ehsanı.
İslam: Müsəlman, Haqqa təslim olan.
İsmayıl (ib): Allahu təalaya çox ibadət edən.
İzzət:Dəyər, şərəf, qüdrət, hörmət və ikram sahibi.
Qaan: Xaqan. Xanların xanı.
Qabil: Qəbul edən, qabaqda olan.
Qadəm: Ayaq, addım.
Qadir: Tükənməz güc və qüdrət sahibi.
Kadir: Çox güclü, çox qüdrətli.
Qazı: Hökm, qərar və hakimlik.
Kalendər: Dünyadan əl ətək çəkib boş gəzən dərviş.
Kamran: İstəyinə qovuşmuş, xoşbəxt, bəxtiyar.
Qasım: Pay edən, bəxş edən.
Qazım: Hirsini, qəzəbini məğlub edən.
Kələş: Gözəl yaraşıqlı, baxadır.
Kamal: Yetkinlik, bilgi və fazilət sahibi.
Kəramət: Kərəm, ehsan, övliyada görülən böyüklük.
Kərami: Soylu, şərəfli.
Kərəm: Zadəganlıq, izzət və şərəf sahibi. Comərd, əli açıq.
Kərəmşah: Çox comərd, çox əli açıq, çox soylu.
Kəy: Böyük hökmdar, padşah.
Kəşşaf: Kəşf edən, sirrləri həll edən,  qəybləri ortaya çıxaran.
Qılınc: İki üzü iti köhnə bir silah.
Qiymət: Dəyər, baha, əvəz,qürur, etibar, məqbul oluş.
Kiram: Soyu təmiz olanlar, şərəfli və comərd olanlar.
Qorqud: Böyük dolu dənəsi.
Quddusi: Müqəddəs, ülvi, təmiz.
Ləvənt: Bəhriyyəli. Boylu, yaraşıqlı.
Ləvni: Rəngli,boyalı.
Mahdum: Xidmət edilən, övlad.
Mahmud: Təriflənmiş, mədh edilmiş, səna edilmiş.
Mahmur: Sərxoş, yuxulu, huşsuz gözlü.
Murad: İstək, arzu, məqsəd, seçilən.
Məzhər: Nail olan, şərəflənən, bir yaxşılığa qovuşan.
Məmun: Qorxusuz, təhlükəsiz, möhkəm, əmin.
Məcdəddin: Dinin böyüyü.
Məcnun: Dəli, divanə, dəli kimi sevən.
Mədəni: Şəhərli, bilgili və mədəni.
Mərd: Sözünün əri, igid, bahadır.
Məstan: Məst olmuş , huşunu itirmiş.
Mətin: Möhkəm, dayanıqlı.
Mir: Əmir, komandır, bəy, vali, hökmdar.
Mirac: Nərdivan, yüksələn, yüksəklərə çıxan.
Mirkəlam: Nəzakətli danışan, xoş söhbət, söhbət adamı.
Mirza: Hökmdar soyundan gələn, bəyzadə.
Misbah: Lampa.
Midhat: Mədh etmə, tərifləmə.
Muammər: Uzun ömürlü, ömür sürən, yaşayan, bəxtiyar.
Muaz: Sığınan, qorunan, sarılan.
Muhamməd: Yerdə və göydə çox təriflənən.
Muharrəm: Haram edilmiş, dinən qadağan edilmiş.
Muxtar: Seçilmiş, seçkin.
Möhtərəm: Hörmətli, qiymətli, şərəfli.
Möhtəşəm:Göz qamaşdıracaq böyüklükdə və ya gözəllikdə olan.
Mühyiddin: Dini əhya edən.
Muktədi: İqtida edən, tabe olan, uyğun gələn.
Muktədir:İqtidarlı, gücü çatan.
Muktəfi: Kifayətlənən, izindən təqib edən, örnək tutan, birinə uyan.
Muslih: İslah edən, düzəldən.
Mustafa: Saf hala gətirilmiş, süzülmüş, seçkin.
Mutahhar: Təmizlənmiş, mübarək.
Mutasım: Günahdan çəkinən, əliylə tutan, yapışan.
Mötəbər: Qadri bilinən, qiyməti təqdir edilən.
Mötəməd: Özünə etimad edilən, güvənilən.
Mutlu: Halından məmnun, məsud, bəxtiyar.
Muttalib: Tələb edən, istəyən.
Mübarək: Bərəkətli, feyzli, uğurlu, xeyirli.
Mübəşşir: Müjdəci, xeyirli xəbər verib sevindirən.
Müjdat:Yaxşı xəbər, müjdəli xəbər.
Mükərrəm: Şərəfli, möhtərəm, hörmətə çatmış.
Mülayim: Yumşaq xasiyyətli, mədəni kimi hərəkət edən.
Mümtaz: İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
Mürən: Axar su, çay.
Mürsəl:Göndərilmiş, yollanmış, nəbi.
Müşir: İşarə edən, yol göstərən, marşal.
Müzdad: Artmış, çoxalmış, uzun.
Nabi: Xəbərçi, xəbər verən.
Namdar: Məşhur adlı, məşhur, tanınmış.
Nəsrəddin: Dinə kömək edən.
Nəbi: Xəbərçi, xəbər gətirən, peyğəmbər.
Nəcat: Qurtuluşa, salamatlığa çatan.
Nəcati: Xilas olan, nicat tapan.
Nəccar:Dülgər, doğramacı.
Necdət: Qəhrəman, igid, əfə.  
Necih: Müvəffəqiyyətli, qalib, müzəffər.
Necmi: Ulduz.                 
Nəfi: Qazanclı.
Nejat: Soy nəsil, nəsəb, təbiət.
Nesimi: Xoş və mülayim.
Nevzat: Yeni doğulmuş uşaq.
Neşət: Yetişən, irəli gələn, doğulan.
Neşat: Sevinc, nəşə, kef.
Nihat: Təbiət, xasiyyət, yaradılış, bünyə, xarakter.
Nijad: Soy.
Niyazi: Yalvaran, dua edən.
Nizam:Nizam, üsul, tərtib,yol, qayda, sıra, dizi.
Numan: Rifah, rahatlıq.
Nuaym: Həyat gözəlliyi, rifah.
Nüsrət:Kömək, müvəffəqiyyət, üstünlük, zəfər, qələbə, fəth.
Nüzhət: Nəşə, sevinc, əyləncə, təmizlik, fərahlıq.
Oğuz: Doğru, möhkəm, güclü, gənc.
Oğuzxan: Oğuzların hökmdarı.
Okan:Anlayışlı, qavrayışlı.
Oktay: Hiddətli, qızğın, əsəbi.
Orxan: Şəhərin hakimi.
Ozan: Xalq şairi, gəvəzə.
Öktəm: Dəbdəbəli, qorxusuz, güclü.
Ömər: Diri, canlı, yaşayan həyat sürən.
Öndər:Lidər, şef, rəis.
Pəyami: Xəbərçi.
Raci: Rica edən, yalvaran, ümidli, diləyən.
Racih: Üstün, qiymətli, fəzilətli və etibarı çox olan. Seçimli.
Rafət: Mərhəmət etmə, yazığı gəlmə, əsirgəmə.
Ramazan: Çox isti olan, günahları yandıran.
Ramiz: İşarə qoyan, işarə ilə danışan.
Rauf: Çox əsirgəyən, çox mərhəmət edən.
Rəcai: Xahiş edən, dua edən, Allahu təalaya yalvaran.
Rəcəb: Mübarək, böyük, möhtərəm, qiymətli.
Rifah: Bolluq, rahatlıq, hər cür çətinlikdən xilas olma.
Rəfət: Yazığı gələn, mərhəmət edən.
Rəha: Qurtuluş, xilas olma.
Rəis: Baş, başçı.
Rəsül:Yeni bir kitab ilə göndərilən peyğəmbər.
Rəşad: Haqq yolunda getmə, doğru yol.
Rəşid: Ağıllı, yaxşı və yetkin.
Rifat: Yüksəklik, ucalıq, böyük rütbə.
Rüçhan: Üstün olan.
Rıdvan: Razıməmnun. Cənnətin qapısındakı mələk.
Rıza: Qədərə razı  olan. Təsəvvüfdə iradənin yox edilməsiylə əldə edilən məqam.
Sadəddin: Dinin mübarək adamı.
Sadullah: Allahu təalanın səadəti.
Sadun: Uğurlu olan, uğur gətirən.
Safa: Saf, aydın, təmiz, kədərsiz, könülü şən.
Saffət:Saf, xalis, təmiz. Hiylə və oyundan uzaq olan.
Saffan: Saf, xalis.
Salahaddin: Dinə bağlı, dini düzgün.
Saman:Sərvət sahibi, zəngin, rahat, dinc, nizamlı.
Sedat:Doğru və haqlı.
Səlami: Barış, dinclik və salamatlıq sahibi.
Səlcuq: Sel kimi axan.
Səlman: Sülhsəvər, sulhçu.
Serdar: Əsgər başı, komandir, rəis.
Sərhat: Sərhəd boyundakı əsgər.
Sertaç: Başa qoyulan tac.
Servər:Baş rəis, seyid, bir camaatın irəli gələni.
Sevban: Paltarlı, geyinmiş, qurşanmış.
Seyfi: Qılınc qurşanmış əsgər.
Səyfullah: Allahın qılıncı, hərbi.
Seymən: Ferma gözətçisi.
Seyid: Əfəndi, bəy, Peyğəmbər əfəndimizin nəvəsi Həzrəti Hüseynin soyundan gələnlər.
Sezgin:Sezən sezici, hissli, həssas.
Sinan: Mizraq,süngü.
Sirac: Lampa, işıq, günəş, ay.
Siracəddin: Dinin şamı.
Siyami: Oruclu, özünü pisliklərdən men edən.
Sonər: Bir işdə son köməyi edən. Son olması istənən.
Sunullah: Allahın qüdrəti, meydana gətirdiyi varlığı.
Şaban: Aralıq, fasilə.
Şabi: Camaat əhli.
Şadan:Sevincli, kefli, şən, bəxtiyar.
Şahap:Alov, atəş parçası, axan ulduz.
Şahinalp: Şahin kimi igid.
Şahsüvar: Usta atlı, çox yaxşı ata minən.
Şafi: Şəfaət edən, şəfa verən.
Şarani: Saçı çox.
Şəcaəddin: Dinin qəhrəmanı, dinin igidi.
Şehlevent: Uzun boylu, yaraşıqlı gənc.
Şəmsəddin: Dinin günəşi.   
Şəmsi: Günəş kimi parlayan.
Şərafəddin: Dinin şərəflisi.
Şərəf: Zadəgan, yüksək şanlı, şöhrətli atalara sahib olmaq.
Şövkət: Böyüklük, qüdrət və qüvvətdən doğan görkəm.
Şövqü: Şövqlü, şən, istəkli.
Şeyban: Saçlarına ağ düşmüş, qoca.
Şihab: Cəsur, parlaq ulduz, qığılcım.
Şihabəddin:Dinin parlaq ulduzu.
Şinasi: Tanıyan, bilən, anlayan.
Şir: Aslan.
Tacəddin: Dinin tacı.
Taci: Taçlı.
Tahsin: Qala kimi möhkəmləşdirmə.
Taki:Günahdan çəkinən, dininə bağlı.
Talat: Üz, çöhrə, dindar.
Talha: Bir zamk (akasiya və b.) ağacı. 
Tamər: Tam kişi.
Tanər: Şəfəq kimi canlı kişi.
Tanju: Türk hökmdarı [Çinlilərcə]
Tarkan: Dağınıq, pərişan.
Tarıq: Səhər ulduzu, parlaq ulduz.
Tayfur: Uçan, yüksələn.
Taylan: Uzun boylu.
Tayyar: Uçan, uçucu, uçma qabiliyyəti olan.
Tekin: Uğurlu, xeyirli.
Təməl: Əsl, əsas.
Təvfik: Uyğun gətirmə, Allahın köməyinə qovuşma.
Timur: Dəmir kimi möhkəm.
Timurdaş: Dəmir və daş kimi möhkəm.
Tufan: Afət, fəlakət, çox şiddətli yağış.
Turan: Cəsur atılgan, igid.
Turanşah: Cəsur Türk hökmdarı.
Turgay: Kiçik quş, sığırçın.
Turqut: Diyar, yerləşmə mərkəzi, məskən.
Ubeydullah: Qulcuğaz, köləcik.
Üsamə: Bir aslan cürü.
Vəqqas: Döyüşçü, oxatan.
Vaqur: Ciddi, təmkinli.
Vəqif:Duran, ayaqda dayanan.
Vala: Yüksək, uca.
Vəcdi: İlahi eşqə dalan, vəcdə gələn, özündən keçən.
Vecit:Vəcdə gələn, İlahi cəzbə ilə huşunu itirən.
Vecihi: Bir qövmün böyüyü.
Vedat: Sevgi və dostluq göstərən.
Vəfa: Sözündə dayanan, dostluğunu davam etdirən.
Vəli: Yetişmiş.
Yəhya: Canlı, həyat sürən.
Yavər: Kömək edici, imdada qaçan.
Yavuz:Yaman, qorxusuz.
Yəkda: Tək,  bənzərsiz.
Zəfər: Məqsədə çatma, barışma, düşməni məğlub etmə.
Zafir:Zəfər qazanan, üstün gələn.
Zamir: Ürək,  iç, vicdan.
Zəkai: Tez anlayışlı, kəskin zəkalı.
Zəkəriyyə: Kişi şəxs.
Zəyd: Artan, çoxalan.
Zeynal: Bəzəkli.
Zivər: Bəzək, zinət əhli.
Ziya: İşıq, aydınlıq, nur.
Ziyad: Çoxluq, bolluq.
Zübəyr: Ağıllı.