Danışarkən sözü kəsmək
Sual: Danışarkən sözü kəsməyin dindəki yeri nədir?
CAVAB
Danışanın sözünü kəsmək nəzakətsizlikdir. Hədisi-şərifdə buyuruldu ki:
“Bir din qardaşı danışarkən susmaq mürüvvətdəndir.” [Hatib]
Mürüvvət, insanlıq, igidlik, yaxşılıq, səxavət, faydalı olmaq kimi mənalara gələr ki, halların ən gözəlinə riayət etmək deməkdir.