M
Macid - Şan və şərəfi böyük, uca.
Macidə - Şan və şərəfi böyük, uca.
Məhbub - Sevilən, sevgili.
Məhbubə - Sevilən, sevgili.
Məhdum - Xidmət edilən, övlad.
Mahinəv - Yeni doğulmuş ay.
Mahir - Usta, əlindən iş gələn, bacarıqlı.
Mahirə - Usta, əlindən iş gələn, bacarıqlı.
Mahiyə - Aylıq.
Mahmud - Təriflənmiş, mədh edilmiş, səna edilmiş.
Mahmur - Sərxoş, yuxulu, bayğın gözlü.
Mahpeykər - Ay üzlü parlaq və nur üzlü.
Mahru - Ay kimi parlaq üzlü.
Maidə - Qurulmuş hazır süfrə.
Məqbulə - Qəbul olunmuş, bəyənilmiş.
Maksud - Arzu edilən.
Maksudə - Arzu edilən.
Məksur - Qısaldılmış, bir şeyə ayrılmış.
Məksurə - Qısaldılmış, bir şeyə ayrılmış.
Malik - Sahib.
Malikə - Sahib.
Mənsur - Qalib gələn, zəfərə nail olan.
Mənsurə - Qalib gələn.
Maral - Dişi maral.
Məruf - Hamı tərəfindən tanınan məşhur.
Mərufə - Hamı tərəfindən tanınan məşhur.
Məşuq - Sevilən, eşq ilə sevilən, sevgili.
Məşuqə - Sevilən, eşq ilə sevilən, sevgili.
Məsum - Qəbahəti olmayan, günahsız.
Məsumə - Qəbahəti olmayan, günahsız.
Məyda - Narin incə bədənli.
Məzhər - Nail olan, şərəflənən, bir yaxşılığa qovuşan.
Məzlum - Zülüm görmüş.
Məzlumə - Zülüm görmüş.
Məbruk - Təbrik edilməyə layiq.
Məbrukə - Təbrik edilməyə layiq.
Məbrur - Xeyirli, məqbul, bəyənilmiş.
Məbrurə - Xeyirli, məqbul, bəyənilmiş.
Məbşurə - Üzü gözəl, əndamlı.
Məcdəddin - Dinin böyüyü.
Məcid - Şan və şərəf sahibi, əzəmətli.
Məcidə - Şan və şərəf sahibi, əzəmətli.
Məcnun - Dəli, divanə, delicə sevən.
Mədəni - Şəhərli, bilikli və dünyagörüşü zəngin.
Mədih - Təqdirə layiq,tərifə dəyər.
Mədihə - Təqdirə layiq,tərifə dəyər.
Məfharət - İftixar edən.
Məfkurə - Nail olmaq üçün istənən ən uca məqsəd.
Məftun - Könül vermiş, tutqun, vurğun.
Məftunə - Könül vermiş, tutqun, vurğun.
Məhcur - Bir kənarda atılmış.
Məhcurə - Bir kənarda atılmış.
Mehdi - Hidayət edən, doğru yola çatdıran.
Mehdiyə - Doğru yolda olan.
Mehparə - Ay parçası.
Mehtab - Ay işığı.
Mehvəş - Ay kimi gözəl.
Məkiyyə - Məkkəli.
Məkki - Məkkəli.
Məlahət - Gözəl üzlü.
Məlda - İncə və təzə.
Mələk - Məsum, həlim, səlim.
Məlih - Gözəl, şirin, sevimli.
Məlihə - Gözəl, şirin, sevimli.
Məlik - Padşah, mal sahibi.
Məlikə - Padşah, mal sahibi.
Məlis - Bal arısı.
Məmdux - Təriflənmiş, bəyənilmiş.
Məmduxə - Təriflənmiş, bəyənilmiş.
Məmnun - Sevinmiş,şad olmuş.
Məmun - Qorxusuz, təhlükəsiz, sağlam, əmin.
Mənfusə -Xoş olan, çox xoşa gələn, ən gözəl.
Mərqub - Hamı tərəfindən  bəyənilən, rəhmət görən.
Mərqubə - Hamı tərəfindən  bəyənilən, rəhmət görən.
Mərhum - Rəhmətlə bəzənmiş.
Məric - Ege dənizinə tökülən çay.
Mərsət - Kərim, səxavətli.
Mərd - Sözünün əri, igid, bahadır.
Mərvə - Kəbə yaxınlığındakı kiçik bir təpə.
Məryəm - Dininə bağlı.
Məsadət - Xoşbəxt.
Məstan - Məst olmuş, bayılmış,huşunu itirmiş.
Məstinaz - Süzgün baxışlı.
Məsud - Xoşbəxt.
Mətin - Sağlam, dözümlü, özü və sözü doğru, etimad edilən.
Məvhibə - Bəxşiş, ehsan, bağış.
Meymunə - Uğurlu, bərəkətli, mübarək.
Meysərə - Zenginlik, rahatlıq.
Mehman - Qonaq.
Mehri - Günəş kimi parlaq və işıqlı.
Mehrimah - Günəş ilə ay.
Mehrinaz - Çox nazlı.
Mehriyə - Günəş kimi parlaq və işıqlı.
Minnaz - Çox nazlı.
Mimoza - Yarpağına toxunduqda yığılan bir çiçək.
Mir - Əmir komandir, bəy, vali, hökmdar.
Merac - Nərdivan yüksələn, yüksəklərə çıxan.
Mirkəlam - Kübar danışan, xoşsohbət, söhbət adamı.
Mirzə - Hökmdar soyundan gələn, bəyzadə.
Misbah - Lampa.
Mithət - Mədh etmək, tərifləmək.
Müəllə - Uca, yüksək.
Müəllim - Öyrədən, Təzim edən, xoca.
Müəmmər - Uzun ömürlü, ömür sürən, yaşayan, bəxti açıq.
Müəttər - Gözəl ətirli.
Müəz - Sığınan, qorunan, sarılan.
Müəzzəz - İzzət və şərəf sahibi, dəyərli.
Mübarək - Bərəkətli, feyzli, uğurlu, xeyirli.
Mübəccəl - Ucaldımış, böyüdülmüş, təbcil edilmiş.
Mübərra - Təmizə çıxarılmış, açıqlanmış
Mübəşşər - Müjdələnən, yaxşı xəbər verilib sevindirilən..
Mübəşşir - Müjdələnən, yaxşı xəbər verilib sevindirilən..
Mübəyyən - Açıqlanmış, aşkarlanmış.
Möbin - Açıq-aşkar, bəlli.
Möbinə - Açıq-aşkar, bəlli.
Mücahid - Cihad edən, nəfsini tərbiyə edən.
Mücahidə - Cihad edən, nəfsini tərbiyə edən.
Mucib - İstəniləni verən, boş çevirməyən.
Mucibə - İstəniləni verən, boş çevirməyən
Müctəba - Seçilmiş.
Müdrik - İdrak edən, anlayışlı, ağıllı.
Müdrikə - İdrak edən, anlayışlı, ağıllı.
Müfid - Söhbətindən istifadə edilən, yararlı.
Müfidə - Söhbətindən istifadə edilən, yararlı.
Məhəbbət - Sevgi.
Mühəddərə - Namuslu, iffətli, örtülü müsəlman.
Muhamməd - Yerdə və göydə çox övülən,təriflənən.
Məhərrəm - Haram qılınmış, dinən qadağan edilmiş.
Muhib - Sevən, dost, sevgili.
Muhibbə - Sevən, dost, sevgili.
Müxlis - Xalis, həqiqi dost, ixlaslı.
Muxlis - Xalis, həqiqi dost, ixlaslı.
Muhsin - Yaxşılıq və ehsan edən, səxavətli.
Muhsinə - Yaxşılıq və ehsan edən, səxavətli.
Muxtar - Seçilmiş, seçkin.
Möhtərəm - Hörmətə layiq, sayılmış, qiymətli, şərəfli.
Möhtəşəm - Göz qamaşdıracaq böyüklükdə və ya gözəllikdə olan.
Mühyiddin - Dini əhya edən.
Muin - Yardım edən, köməkçi, müavin.
Muinə - Yardım edən, köməkçi, müavin.
Muiz - İkram edən,qonaq edən, şərəf verən, qarşılayan.
Muizə - İkram edən, qonaq edən,şərəf verən, qarşılayan.
Müjdat - Xoş xəbər, müjdəli xəbər.
Müjdə - Xoş xəbər, sevincli xəbər.
Müjgan - Kipriklər.
Müjgen - Kiprik.
Müqəddər - Alın yazısına inanan.
Müqəddəs - Mübarək, təmiz.
Müqbil - Xoşbəxt, bəxtiyar, mübarək.
Müqbilə - Xoşbəxt, bəxtiyar, mübarək.
Mükərrəm - Şərəfli, uca, əziz, hörmət və təzim görən.
Mükrim - İkram edən, qonaq edən.
Mükrimə - İkram edən, qonaq edən.
Müqtədi - İqtida edən, tabe olan, uyan.
Müqtədir - İqtidarlı, gücü yetən.
Müktəfa - Arxasından gedilən.
Müktəfi - İktifə edən, izindən təqib edən.
Mülayim - Yumşaq xasiyyətli, mədəni hərəkət edən.
Mömin - Haqq dinə inanmış, müsəlman.
Möminə - Haqq dinə inanmış, müsəlman.
Mümtaz - İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
Mümtazə - İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
Münci - Qurtaran, xilaskar.
Münciyə - Qurtaran, xilaskar.
Münəvvər - Aydınladılmış, mədəni və bilikli, aydın.
Münib - Haqqa dönən, peşman olan.
Münibə - Haqqa dönən, peşman olan.
Münif - Yüksək, böyük, məşhur.
Münifə - Yüksək, böyük, məşhur.
Münir - Nurlandıran, aydınladan.
Münirə - İşıq verən, parlaq, nurlu.
Munis - Ünsiyyətli, alışılan, cana yaxın, sevimli.
Munisə - Ünsiyyətli alışılan, cana yaxın, sevimli.
Müntəha - Nəticə, son yer.
Murad - İstək, arzu, məqsəd. Seçilən.
Mürən - Axar su, çay, bulaq.
Mürsəl - Elçiliklə göndərilmiş.
Mürşid - İrşad edən, doğru yolu göstərən.
Mürşidə - İrşad edən, doğru yolu göstərən.
Mürtəza - Bəyənilmiş, seçilmiş.
Mürüvvət - İnsanlıq, mərdlik, sevincli,xoş günlərini görmək.
Musa - Allahü təala ilə Tur dağında danışmış Peyğəmbər.
Müşavir -Hamının məsləhətləşdiyi adam
Müşərrəf - Şərəfli qılınmış.
Müşfiq - Şəfqətli, mərhəmətli, acıyan.
Müşfiqə - Şəfqətli, mərhəmətli, acıyan.
Müşir - İşarə edən, yol göstərən, yüksək rütbəli,general.
Müslih - İslah edici və düzənə salan.
Müslihə - İslah edilmiş, islah olunmuş.
Müslim - Təslim olmuş, müsəlman.
Müslimə - Təslim olmuş, müsəlman.
Mustafa - Saf hala gətirilmiş, süzülmüş, güzidə.
Müstəqim - Doğru yolda olan.
Mutəhhər - Təmizlənmiş, mübarək.
Mütəsim - Günahdan çəkinən, əliylə tutan, yapışan.
Mötəbər - Qədri bilinən, qiymətli təqdir edilən.
Mütəməd - Etimad edilən, güvənilən.
Müti - Verən, ehsan edən.
Muti - Haqqa itaət edən, boyun əyən.
Mütiə - İtaət edən, boyun əyən.
Mutlu - Halından, məmnun, məsud, bəxtiyar.
Müttəlib - Tələb edən, istəyən.
Müvəhhid - Allahın birliyinə inanan.
Müvəhhidə - Allahın birliyinə inanan.
Müvəddət - Sevgi, dostluq, məhəbbət.
Müyəssər - Rahat başa gələn,asanlıqla nəsib olan,məqsədə çatmaq.
Müzəffər - Zəfər, qazanmış, qəhrəman.
Müzdad - Artmış, çoxalmış, uzun.
Müzəhhər - Çiçəkli, çiçək açmış, çiçəklənmiş.
Müzəyyən - Bəzəkli, süslənmiş, bəzənmiş, donanmış.