P
Pakizə - Çox təmiz, xoş və gözəl saf, yaxşı, ləkəsiz
Pəndiyə - Öyüd verən.
Pərən - Ülkər ulduzu.
Pəri - Çox gözəl, cazibədar.
Pəridə - Uçaraq yüksəlmiş, rəngini atmış.
Pərixan - Pərilər padşahı.
Pəyami - Xəbərçi.